ook belangrijk

Algemene voorwaarden

Groen stijlelement

 

Daam Fockemalaan 22, 3818 KG, Nederland 

+31 (0) 6 1880 7369  

hi@milkshakemarketing.nl 

KvK nr: 82618372 

 

Algemeen 

 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

-       Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. 

-       Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert, zie boven. 

-       Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Kerst, Koningsdag en de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden aangewezen. 

-       Dagen: 5 dagen in de week maximaal. 

-       Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten. 

 

Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing. 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, levering van diensten en zaken van Opdrachtnemer alsmede op tot de totstandkoming, inhoud en nakoming van met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Overeenkomsten en wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomsten en op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk door Opdrachtnemer te worden bevestigd. 

 

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever binden Opdrachtnemer niet tenzij deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard, waarbij voor al het overige de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing blijven. 

 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij schriftelijk is aangegeven. Indien enige clausule van deze algemene voorwaarden vernietigd wordt, dan wel anderszins haar geldigheid verliest, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules. 

 

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in hun geheel of op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of Opdrachtgevers te wijzigen. 

 


 

1.    Offertes

 

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod voor maximaal 14 dagen. 

 

2.    Totstandkoming van de overeenkomst

 

2.1. De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer digitaal retour is ontvangen en/of de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeel-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

 

2.2. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

 

2.3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

 

2.4. Elke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.

 

3.    Medewerking door de opdrachtgever

 

3.1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. 

 

3.2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 

 

3.3. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. 

 

3.4. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten. 

 

3.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikkingstellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 

3.6. Indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen voldoet heeft Opdrachtnemer in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft de Opdrachtnemer het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 

 

4.    Uitvoering van de opdracht

 

4.1. Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat door haar werkzaamheden de Opdrachtgever meer klanten krijgt of de omzet van Opdrachtgever wordt verhoogd. 

 

4.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Ook wordt getracht de medewerkers die bij aanvang van de Opdracht onderdeel uitmaakten van het team zoveel mogelijk betrokken te laten zijn bij de opdracht. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Opdrachtnemer het recht om medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen. 

 

4.3. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

 

4.4. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, kan hij daartoe overgaan zonder daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de voortgang en het correct uitvoeren van de Opdracht. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer. 

 

4.5. Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer. 

 

5.    Geheimhouding 

 

5.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer/zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s)verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen. 

 

5.2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. 

 

5.3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren. 

 

5.4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden. 

 

5.5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer. 

 

5.6. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de overtreder aan de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van vijfduizend euro (€ 5.000), alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van vijfhonderd euro (€ 500) voor elke dag dat de wederpartij in overtreding is, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling van een volledige schadevergoeding te dezer zake. De hoogte van de onmiddellijk opeisbare boeten kan door een rechter gematigd worden. 

 

6.    Intellectueel en industrieel eigendom

 

6.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. 

 

6.2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 

 

6.3. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever of van een door hem gebruikte hulppersoon zijn gebracht. 

 

6.4. Rechten van intellectueel eigendom, welke voortvloeien uit een overeenkomst van consultancy, zullen eerst aan Opdrachtgever toekomen nadat alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn voldaan. 

 

7.    Honorarium 

 

7.1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

 

7.2. Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. 

 

7.3. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. 

 

7.4. Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele veranderingen in prijspeil, bijvoorbeeld door wijzigingen van de verkoopprijzen van zijn leveranciers, vrachtprijzen, de koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringskosten, loonkosten, sociale lasten, kosten van verpakking, belastingen en andere prijsbepalende factoren, door te voeren in de door Opdrachtgever te betalen prijs. 

 

7.5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven, na overleg met Opdrachtgever en onder opgaaf van reden, aan te passen. Opdrachtgever is gerechtigd de juistheid van de door de Opdrachtnemer opgegeven reden(en) voor te leggen aan een door de Opdrachtnemer voor te stellen neutrale geschillencommissie. Deze geschillencommissie zal ter zake bindend beslissen. 

 

7.6. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een jaar kunnen de prijzen en tarieven jaarlijks door Opdrachtnemer worden gewijzigd. 

 

8.    Betaling 

 

8.1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

 

8.2. Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd, zulks met een minimum van 10%. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buiten gerechtelijke kosten op minimaal 15% van het totale factuurbedrag verschuldigd. 

 

8.3. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

 

8.4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

9.    Reclames 

 

9.1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. 

 

9.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft. 

 

9.3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 

10. Leveringstermijn 

 

10.1.             Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoeringbenodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld. 

 

10.2.             Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

 

10.3.             De Overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is -door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

10.4.             Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaken dan ook, geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, dan wel niet-nakoming en/of opschorting van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer. Indien onvoorzienbaar is dat de leveringstermijn zal worden overschreden, is Opdrachtnemer evenwel verplicht om dit aan Opdrachtgever te melden en met haar in overleg te treden over de gevolgen van de overschrijding alsmede over de verdere voortgang. Dit geldt in het bijzonder wanneer tussentijdse wijzigingen zijn aangebracht of dan wel dat Opdrachtgever op bijzondere wijze bij het project betroken is geweest. 

 

11. Opzegging 

 

11.1.             Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, zegge 2 maanden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. 

 

11.2.             De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij. 

 

11.3.             Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals ondermeer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 

 

11.4.             Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen. 

 

 

12. Aansprakelijkheid 

 

12.1.             Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 1000. 

 

12.2.             Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

 

-       de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

-       de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; 

-       redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

 

12.3.             Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. 

 

12.4.             Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 

 

12.5.             De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden. 

 

12.6.             Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 

 

13. Contractsoverneming 

 

13.1.             Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijenexpliciet anders overeenkomen. 

 

13.2.             In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 

 

14. Vervaltermijn 

 

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden. 

 

15. Nawerking 

 

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden. 

 

 

 

 

 

16. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

16.1.             Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

16.2.             Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van Midden-Nederland (Utrecht), tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is. 

 

17. Overmacht 

 

17.1.             Onder overmacht wordt verstaan iedere oorzaak die leidt tot de tekortkoming in nakoming die niet te wijten is aan de schud van de Opdrachtnemer noch voor diens rekening komt. In geval van verhindering ten gevolge van overmacht tot het uitvoeren van de overeenkomst is iedere der partijen gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

 

17.2.             In afwijking van het bovenstaande is de Opdrachtnemer in geval van tijdelijke verhindering tot het uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van overmacht bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, voor de duur van de verhindering, De Opdrachtgever is alsdan vervoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval niet kan worden gevergd dat zij de opheffing van de (oorzaak van de ) verhindering afwacht. Zodanige ontbinding geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. 

 

18. Geschillen 

 

18.1.             Geschillen die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan, kunnen door partijen aan een door de Opdrachtnemer te bepalen neutrale geschillencommissie worden voorgelegd. Deze zal dan optreden als bemiddelingsorgaan. 

 

18.2.             Een geschil is aanwezig wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is. 

 

18.3.             Indien de bemiddeling door de geschillencommissie niet leidt tot het beslechten van het geschil, of indien de geschillencommissie niet heeft bemiddeld, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag. Het oordeel van deze Stichting is bindend. 

 

19. Aanvullend is overeengekomen dat

 

19.1.             Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. B.W.;

19.2.             Partijen uitdrukkelijk niet beogen met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten ex artikel 7:610 e.v. BW;

19.3.             Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden, zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten, en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;

 

 

20        Belastingen en sociale premies


De onderhavige overeenkomst is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn, zoals omschreven in artikel 7:400 e.v. BW. De opdrachtgever zal dan ook over de in het kader van deze overeenkomst verschuldigde honoraria geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.

Indien de opdrachtgever op enig moment onverhoopt zal worden geconfronteerd (bijvoorbeeld op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) met één of meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of sociale premies in verband met onderhavige overeenkomst, dan vrijwaart de opdrachtnemer de opdrachtgever voor eventuele aanspraken ter zake, tenzij het ontstaan van deze aanspraken (mede) het gevolg is van een handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf.